Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση ανήκει στον αναπτυξιακό νόμο 4887/2022 και έχει ως στόχο την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης.

Για τον συντονισμό, διαχείριση και υλοποίηση του ΣΔΑΜ καθώς και την αξιοποίηση όλων των εθνικών ή ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης, έχει συσταθεί η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ). Η ΕΥΔΑΜ είναι επιφορτισμένη με τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των πολιτικών Δίκαιης Αναπτυξιακής για την κατάρτιση και υλοποίηση του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 (ΠΔΑΜ) και των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ).