Πρόγραμμα «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» 2021-2027 (ΠΔΑΜ)

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) για το έτος 2021-2027, ανέρχεται σε 1,63 δις € και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Υπηρετεί τον ειδικό στόχο της συνοχής των πολιτικών, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μία περιοχή κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050, παρέχοντας παράλληλη στήριξη των περιοχών που πλήττονται από την ενεργειακή μετάβαση. Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) του 2019, προβλέπει βασικές κατευθύνσεις για την επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων στην Ελλάδα, οι οποίες είναι μεταξύ άλλων

 1. η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου πάνω από 42% (σε σχέση με το 1990) έως το 2030 και πάνω από 56% (σε σχέση με το 2005) έως το 2050
 2. η αύξηση συμμετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας κατά 35% μέχρι το 2030
 3. η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 38% σε σχέση με το 2017 μέσω:
  1. της ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, κατοικίας, κτηρίων του δημοσίου, του τριτογενή τομέα και των βιομηχανικών μονάδων
  2. Του καθεστώτος επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης και
  3. ανταγωνιστικών διαδικασιών σε συνδυασμό με αποδοτική θέρμανση-ψύξη από ΑΠΕ
 4. η κατάργηση χρήσης του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή μέχρι το 2028.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας μέσα από τις επενδύσεις και την καινοτομία, καθώς και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με νέες θέσεις εργασίας.

Προτεραιότητες του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης αποτελούν:

 1. Η ενίσχυση και προώθηση της επιχειρηματικότητας
 2. Η ενεργειακή μετάβαση-κλιματική ουδετερότητα
 3. Η αναπροσαρμογή χρήσεων γης-κυκλική οικονομία
 4. Η δίκαιη εργασιακή μετάβαση
 5. Οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας
 6. Η Τεχνική Βοήθεια

Η σπουδαιότητα του εν λόγω εγχειρήματος είναι ύψιστης στρατηγικής σημασίας και εθνικής προτεραιότητας, διότι αποτελεί το πρώτο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με απώτερο στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη, την κλιματική ουδετερότητα, την κοινωνική ισότητα και την περιβαλλοντική προστασία των υπό μετάβαση περιοχών.