Έργα στρατηγικής σημασίας για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί κεντρικό πυρήνα στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος καινοτομίας, με εξειδίκευση στην καθαρή ενέργεια, στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της περιοχής. Αξιοποιώντας τον ρόλο που έχει στη διαδικασία της μετάβασης, το ΠΔΜ στοχεύει να αναδειχθεί σε Ευρωπαϊκό και Μεσογειακό hub πράσινης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, μέσα από ένα βιώσιμο και πρότυπο ολιστικό μοντέλο, περιβαλλοντικής, κοινωνικής, επιχειρηματικής και οικονομικής ανάπτυξης για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, ακαδημαϊκού, ερευνητικού και επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού και την ενίσχυση του brain gain. Ο κομβικός αυτός ρόλος του Πανεπιστημίου ενισχύεται και αναδεικνύεται από τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου σε 3 εμβληματικά έργα στρατηγικής σημασίας:

Ζώνη Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας

Η Ζώνη Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας, πρόκειται να δημιουργηθεί στα πρότυπα άλλων Ζωνών που λειτουργούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και θα διοικείται από Αναπτυξιακή Εταιρεία κατά το εθνικό νομικό πλαίσιο. Έχοντας ήδη ολοκληρωθεί η μελέτη σκοπιμότητας, οργάνωσης και θεσμοθέτησης της Ζώνης, που χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο, η κατασκευή της χωροθετήθηκε στην περιοχή «Παϊάμπορο» του Δήμου Κοζάνης, σε έκταση που παραχωρήθηκε από τη ΔΕΠΕΠΟΚ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει την ανέγερση 3 κτηρίων συνολικού εμβαδού 12.500 τ.μ. εκ των οποίων:

  1. το πρώτο (κτήριο Α), συνολικής επιφάνειας 4.000 τ.μ., αποτελεί το κεντρικό κτήριο της Ζώνης Καινοτομίας, στο οποίο θα στεγαστεί η Διοίκηση της Ζώνης, η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων (Business Incubator) και κάποια εργαστήρια έρευνας. Το κτήριο αυτό θα περιλαμβάνει επίσης κεντρικές υποδομές, όπως café, γυμναστήριο και εστιατόριο.
  2. το δεύτερο κτήριο (κτήριο Β), συνολικής επιφάνειας 3.000 τ.μ., πρόκειται να στεγάσει Γραφεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας και
  3. το τρίτο κτήριο (κτήριο Γ), συνολικής επιφάνειας 5.500 τ.μ. θα έχει χρήση γραφείων και εργαστηρίων.

Το οικοσύστημα της Ζώνης Καινοτομίας, αποτελεί κύρια συνιστώσα στον μετασχηματισμό του παραγωγικού και οικονομικού μοντέλου της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας και έχει σχεδιαστεί στη βάση λειτουργίας τριών θυλάκων.

1ος θύλακας της Ζώνης Καινοτομίας για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών θα υλοποιηθεί σε συνεργασία του ΠΔΜ με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) με ομάδες ερευνητών μεγάλων επιχειρήσεων. O συγκεκριμένος θύλακας του Τεχνολογικού Πάρκου στη Ζώνη Καινοτομίας, θα λειτουργήσει ως φορέας-ομπρέλα πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού, προσέλκυσης νεών επενδύσεων και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή, στην ανάπτυξη υποδομών και πρωτοβουλιών καινοτομίας και θα λειτουργεί ως Θερμοκοιτίδα επιτάχυνσης νεοφυούς επιχειρηματικότητας, των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στο Πανεπιστήμιο. Ήδη στο ΠΔΜ έχει δημιουργηθεί τεχνοβλαστός (spin-off), για την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και έχουν συσταθεί δύο Κέντρα Ικανοτήτων (από τα πρώτα της χώρας), για την μεταφορά τεχνολογίας και επιστημονικής γνώσης στις επιχειρήσεις.

2ος θύλακας Κόμβος Καινοτομίας Πράσινου για το Υδρογόνο και την Αποθήκευση Ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ύψους 18 εκ. ευρώ για την έρευνα των τεχνολογιών του πράσινου υδρογόνου (παραγωγή, αποθήκευση και διανομή του).

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο «οικοσύστημα» υδρογόνου που θα περιλαμβάνει ένα Κέντρο Σπουδών Υδρογόνου με έδρα το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ένα cluster (συστάδα εταιρειών) υδρογόνου, με έδρα το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στην Πτολεμαΐδα και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα εφαρμογών τεχνολογιών υδρογόνου.

3ος θύλακας Ζωντανό Εργαστήριο Έξυπνης Πόλης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε περιοχές μικρής κλίμακας σε συνδυασμό με τις δράσεις του 1ου θύλακα, με βάση τις πρακτικές του Joint Research Centre (JRC), αποτελώντας τη βάση για την ενσωμάτωση καινοτομίας σε λύσεις και εφαρμογές έξυπνων πόλεων, ενισχύοντας την ικανότητα των επιχειρήσεων αλλά και των φορέων έρευνας, να διαμοιράζονται τη γνώση.