Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, βασίστηκε σε πέντε πυλώνες ανάπτυξης που κύριο στόχο είχαν τη βελτίωση των υποδομών και την εναλλακτική αξιοποίηση των εδαφών εξόρυξης λιγνίτη και επικεντρώνονται:

  • στην πράσινη ενέργεια,
  • στην «έξυπνη» γεωργία,
  • στον βιώσιμο τουρισμό,
  • στη βιοτεχνία,
  • στη ψηφιακή οικονομία και
  • στην εκπαίδευση.

Οι πυλώνες αυτοί στηρίζουν την παράλληλη ανάπτυξη φυσικών και ψηφιακών υποδομών, την επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, την καθοδήγηση της επιχειρηματικότητας, την πρόβλεψη κινήτρων καθώς και τη θεσμοθέτηση εναλλακτικών χρήσεων γης.

Με την υλοποίηση του Σχεδίου, η Δυτική Μακεδονία, με κύρια πλεονεκτήματα την εκπαίδευση και τον φυσικό πλούτο, έχει την ευκαιρία να μετατραπεί σε καινοτόμο κέντρο έρευνας και παραγωγής καθαρής ενέργειας με διαφοροποιημένο οικονομικό μοντέλο αξιοποιώντας το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.